godlo

szyszka

Historia szkoły

29 maja 1967 roku Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Roman Gesing wydał zarządzenie o utworzeniu Technikum Leśnego w Zagnańsku, inaugurując nauczanie z dniem 1 września 1968 roku. Do czasu wybudowania nowego budynku dla szkoły podstawowej postanowiono, że nauka w technikum będzie się odbywać w budynku 1000-latki wspólnie ze szkołą podstawową.

W budynku tym dla rozpoczęcia działalności technikum wydzielono jedną salę lekcyjną, jedną salę sypialną oraz kancelarię i gabinet dyrektora. Pierwszym dyrektorem szkoły został inż. Tadeusz Przygodzki, dotychczasowy zastępca dyrektora ds. użytkowania lasu Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Radomiu. Na pierwszy rok nauki zgłosiło się 131 kandydatów, jednak do klasy pierwszej przyjęto 44 uczniów.

 

Podlegające dotychczas w zakresie nadzoru kadrowego i pedagogicznego Departamentowi Kadr i Szkolenia Zawodowego MLiPD Technikum Leśne, od 1 września 1972 roku przeszło pod bezpośredni zarząd Kuratorium Okręgu Szkolnego przy Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Sześć lat później natomiast nadzór resortowy nad placówką przeszedł w ręce Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych, przemianowanego następnie na Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych. W roku 1979 istniejące technikum przekształcono w Zespół Szkół Zawodowych MLiPD. Z dniem 1 września 1984 roku utworzono zasadniczą szkołę zawodową kształcącą w zawodzie leśnika, stworzono możliwość zatrzymania w zawodzie tych uczniów, którzy z braku miejsc w technikum leśnym odchodzili do innych szkół, a tym samym do innych zawodów. Rok później została zmieniona nazwa szkoły na Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku. Dotychczasowy nadzór resortowy, któremu podlegała placówka również uległ zmianie, bowiem od 12 listopada 1985 roku MLiPD przestało istnieć. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem szkolnictwa przejął Naczelny Zarząd Lasów Państwowych, podporządkowany Ministerstwu Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Od 1 stycznia 1990 NZLP wraz ze szkolnictwem leśnym średnim i zawodowym podlegało Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Kolejna zmiana miała miejsce 1 stycznia 1999 roku, kiedy to nadzór nad szkołą przejęło Starostwo Powiatowe w Kielcach, sprawując go do 31 grudnia 2007 roku. Porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska Janem Szyszko a Starostą Kieleckim Zenonem Janusem, podpisane 4 kwietnia 2007 roku doprowadziło do przejęcia kurateli nad placówką przez Ministra Środowiska.

W czasie uroczystości XX-lecia istnienia, 14 października szkoła otrzymała imię Romana Gesinga - leśnika, który w latach sześćdziesiątych XX wieku pełnił funkcję ministra w resorcie leśnictwa i przemysłu drzewnego. Tablicę pamiątkową patrona szkoły, wykonaną przez absolwenta Ryszarda Witczaka odsłonięto w październiku 1993 roku, w trakcie obchodów kolejnego jubileuszu – XXV-lecia istnienia placówki.

Ważnym wydarzeniem w historii szkoły był akt zawierzenia ZSL w Zagnańsku Matce Bożej, dokonany 20 września 2008 roku podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników na Jasną Górę.

Ukoronowaniem zasług pierwszego Dyrektora szkoły stało się odsłonięcie 11 października 2008 roku w czasie obchodów 40-lecia, tablicy pamiątkowej poświęconej inż. T. Przygodzkiemu. Dzieło jego kontynuowali następcy: mgr inż. Zbigniew Ostrowski (1990-1997), mgr inż. Bogdan Wisłocki (1997-2002), mgr inż. Tomasz Świtaj (2002-2005). Obecnie ster „Leśnika” znajduje się w rękach pani Dyrektor Anny Kowalskiej.

wstecz